Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Hur delar jag upp dokument i flera dokument i ord?

Om du har ett massivt orddokument som du behöver dela upp i flera dokument, ta några minuter att läsa denna handledning. Denna handledning visar dig två metoder för att dela upp ett dokument i flera dokument.


Dela Word-dokument med angiven avgränsare med VBA

Istället för att dela upp dokument i flera dokument manuellt, kommer den här metoden att introducera en VBA för att dela ett Word-dokument med den angivna avgränsaren i Word. Gör så här:

1. Tryck Alt + F11 tangenter tillsammans för att öppna fönstret Microsoft Visual Basic for Application;

2. Klicka Insert > Modulernaoch klistra sedan in under VBA-koden i det nya öppningsmodulfönstret.

VBA: Dela Word-dokument i flera dokument av avgränsare

Sub SplitNotes(delim As String, strFilename As String)
Dim doc As Document
Dim arrNotes
Dim I As Long
Dim X As Long
Dim Response As Integer
arrNotes = Split(ActiveDocument.Range, delim)
Response = MsgBox("This will split the document into " & UBound(arrNotes) + 1 & " sections.Do you wish to proceed?", 4)
If Response = 7 Then Exit Sub
For I = LBound(arrNotes) To UBound(arrNotes)
If Trim(arrNotes(I)) <> "" Then
X = X + 1
Set doc = Documents.Add
doc.Range = arrNotes(I)
doc.SaveAs ThisDocument.Path & "\" & strFilename & Format(X, "000")
doc.Close True
End If
Next I
End Sub
Sub test()
'delimiter & filename
SplitNotes "///", "Notes "
End Sub

3. Klicka sedan Körning eller tryck på F5-tangenten för att tillämpa VBA.

4. Klicka på Ja-knappen för att fortsätta genom att klicka på Microsoft Word-dokumentet.

Notera:
(1) Var noga med att lägga till din avgränsare som samma som "///" i delprovet till dokumentet mellan varje textavsnitt du vill separera. Du kan också ändra "///" till eventuella avgränsare för att tillgodose ditt behov.
(2) Du kan ändra dokumenten "Notes" i underprovet för att passa dina behov.
(3) Och delningsdokumenten kommer att sparas på samma plats med originalfilen.
(4) Du behöver inte lägga till avgränsare i slutet av originalfilen. Om du gör det kommer det att finnas ett tomt dokument efter delningen.

Dela Word-dokument för sida med VBA

Här är en annan VBA som hjälper dig att snabbt dela ett Word-dokument till flera för sida i Word. Gör så här:

1. Tryck Alt + F11 tangenter tillsammans för att öppna fönstret Microsoft Visual Basic for Application;

2. Klicka Insert > Modulernaoch klistra sedan in under VBA-koden i det nya öppningsmodulfönstret.

VBA: Dela upp dokument i flera dokument per sida i Word

Sub SplitIntoPages()
Dim docMultiple As Document
Dim docSingle As Document
Dim rngPage As Range
Dim iCurrentPage As Integer
Dim iPageCount As Integer
Dim strNewFileName As String
Application.ScreenUpdating = False 'Makes the code run faster and reduces screen _
flicker a bit.
Set docMultiple = ActiveDocument 'Work on the active document _
(the one currently containing the Selection)
Set rngPage = docMultiple.Range 'instantiate the range object
iCurrentPage = 1
'get the document's page count
iPageCount = docMultiple.Content.ComputeStatistics(wdStatisticPages)
Do Until iCurrentPage > iPageCount
If iCurrentPage = iPageCount Then
rngPage.End = ActiveDocument.Range.End 'last page (there won't be a next page)
Else
'Find the beginning of the next page
'Must use the Selection object. The Range.Goto method will not work on a page
Selection.GoTo wdGoToPage, wdGoToAbsolute, iCurrentPage + 1
'Set the end of the range to the point between the pages
rngPage.End = Selection.Start
End If
rngPage.Copy 'copy the page into the Windows clipboard
Set docSingle = Documents.Add 'create a new document
docSingle.Range.Paste 'paste the clipboard contents to the new document
'remove any manual page break to prevent a second blank
docSingle.Range.Find.Execute Findtext:="^m", ReplaceWith:=""
'build a new sequentially-numbered file name based on the original multi-paged file name and path
strNewFileName = Replace(docMultiple.FullName, ".doc", "_" & Right$("000" & iCurrentPage, 4) & ".doc")
docSingle.SaveAs strNewFileName 'save the new single-paged document
iCurrentPage = iCurrentPage + 1 'move to the next page
docSingle.Close 'close the new document
rngPage.Collapse wdCollapseEnd 'go to the next page
Loop 'go to the top of the do loop
Application.ScreenUpdating = True 'restore the screen updating
'Destroy the objects.
Set docMultiple = Nothing
Set docSingle = Nothing
Set rngPage = Nothing
End Sub 

3. Klicka sedan Körning knappen eller tryck på F5 för att tillämpa VBA.

Notera: Delningsdokumenten sparas på samma plats med originalfilen.


Dela Word-dokument genom rubrik/sida/avsnittsbrytning/sidbrytning med att använda Kutools for Word

Om du har Kutools for Word installerad kan du använda den Split funktion för att enkelt dela upp ett dokument i flera dokument efter sida, rubrik, sektionsbrytning eller sidbrytning som du behöver i Word ..

Kutools for Word är ett praktiskt tillägg för att underlätta ditt arbete och förbättra din förmåga att bearbeta word-dokument. Gratis provperiod för 60 dagar! Hämta den nu!

1.Klick Kutools Plus > Split för att aktivera Split särdrag.

2. I öppningsdialogrutan på skärmen kan du göra följande:

(1) Välj det delande sättet från Dela med listrutan.
Den här funktionen stöder 6 uppdelningsmetoder: rubrik 1, sidbrytningar, sektionsbrytningar, sidor, varje n-sida och anpassade sidområden enligt nedanstående skärmdump:

(2) Klicka på Bläddra Knappen  för att specificera målmappen du sparar de delade dokumenten till;

(3) Skriv in ett nyckelord som prefix för nya dokumentnamn i Dokumentprefix låda.

Tips:
(1) Om du anger att dela det aktuella dokumentet med Varje n sidamåste du ange numret i Varje n sida låda;

(2) Om du anger att dela det aktuella dokumentet efter anpassade sidområden måste du ange dessa anpassade sidområden åtskilda av kommatecken i Sida rutan, till exempel, skriv 1, 3-5, 12 i rutan.

3. Klicka på Ok för att börja dela.

Därefter delas det aktuella dokumentet på det angivna delnings sättet och nya dokument sparas i målmappen i bulk.

Tabbad surfning och redigering av flera Word-dokument som Firefox, Chrome, Internet Explore 10!

Du kanske är bekant att visa flera webbsidor i Firefox / Chrome / IE och växla mellan dem genom att enkelt klicka på motsvarande flikar. Här stöder Office Tab liknande bearbetning, som låter dig bläddra i flera Word-dokument i ett Word-fönster och enkelt växla mellan dem genom att klicka på deras flikar. Klicka för fullständiga funktioner gratis provperiod!
Bläddra i flera orddokument i ett fönster som Firefox


Relativa artiklar:Rekommenderade Word-produktivitetsverktyg

 

Kutools For Word - Mer än 100 avancerade funktioner för Word, spara 50 % tid

  • Komplicerade och upprepade operationer kan göras engångsbehandling på några sekunder.
  • Infoga flera bilder över mappar i Word-dokumentet samtidigt.
  • Slå ihop och kombinera flera Word-filer över mappar till en med önskad ordning.
  • Dela upp det aktuella dokumentet i separata dokument enligt rubrik, avsnittbrytning eller andra kriterier.
  • Konvertera filer mellan Doc och Docx, Docx och PDF, samling verktyg för vanliga konverteringar och val, och så vidare ...
Sortera kommentarer efter
Kommentarer (45)
Inga betyg än. Bli först med att betygsätta!
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
När jag försöker dela dokumentet i Word-dokumentet genom att använda ovanstående VB-kod, delas det genom att ta bort alla bilder och insatta objekt.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Jag har ett problem som liknar Dhamos. Jag började med en stor fil med många inbäddade innehållskontroller. När jag delade upp min Word-fil med VB-koden konverterades alla innehållskontroller till vanlig text. Finns det något sätt att dela en fil utan att förlora formateringen av originalet?
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Hallå. Hur kan jag dela .doc inte en sida per dokument med dessa skript? T.ex. 10 eller 5 sidor per dokument
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Bästa team, VBA för att dela upp dokument i flera enkelsidiga dokument fungerar bra, men problemet är att delade dokument inte har tabellformaten.(tabellformat i masterdokument formateras inte som tabell i delade dokument). Tack på förhand om jag kan få makron, så att tabellformat i masterdokument inte störs i delade dokument
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Mycket hjälpsam tack! Mitt originaldokument hade "skrivskyddat" inställt. Detta överförs inte till de nya dokumenten. Är detta möjligt att lägga till?
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Kutools for Word fungerar inte för skrivskyddade dokument.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Tyvärr kan jag inte dela sidor med Kutools. Vad kan jag göra? Jag får detta felmeddelande: Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung. ************** Ausnahmetext ************** System.NotSupportedException: Det angegebene Pfadformat wird nicht unterstützt. bei System.Security.Util.StringExpressionSet.CanonicalizePath(String path, Boolean needFullPath) vid System.Security.Util.StringExpressionSet.CreateListFromExpressions(String[] str, Boolean needFullPath) vid System.Security.Permissions.FiledIOPermissioner.AccessIOPermissioner. AccessControlActions-kontroll, String[] pathListOrig, Boolean checkForDuplicates, Boolean needFullPath, Boolean copyPathList) hos System.Security.Permissions.FileIOPermission..ctor(FileIOPermissionAccess access, String[] pathList, Boolean checkForDuplicates, beiir.IOPath) SystemFull.IOPermission InternalCreateDirectoryHelper(String path, Boolean checkHost) vid System.IO.Directory.CreateDirectory(String path) vid Kutools.FormDocumentSplit.€ () vid Kutools.FormDocumentSplit.› (Object “ , EventArgs ” ) vid System.Windows.Forms.Control.Forms.Control OnClick(EventArgs e) vid System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e) vid System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent) vid System.Windows.F orms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons-knapp, Int32-klick) på System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) på System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m) på System.Windows.Forms. Button.WndProc(Message& m) vid System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) vid System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) vid System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback. IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
För svårt för en pensionär att förstå vad som hände med det gamla sättet jag windows sju det programmet var så lätt för oss äldre att följa.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Ditt makro fungerar vERKLIGEN Men jag kräver att de delade dokumenten behåller sina smala marginaler och två kolumner. Mer av tur än bedömning(!), jag lyckades uppnå detta manuellt och slutresultatet blev precis som jag krävde. Jag använde sedan makroinspelaren men har inte kunskapen om Word VBA för att ändra den inspelade koden för att uppnå detta. Kan du hjälpa? Tack på förhand!
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Jag provade den första delade dokumentkoden och det fungerade inte. Det stod att det delade upp det i tre sektioner, men det gjorde det inte.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Den första VBA kommer att dela upp det aktuella dokumentet med avgränsare "///". Har du lagt till den delade avgränsaren "///" i ditt dokument?
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Glöm det, jag försökte flera gånger med bokstäverna siffror, vilket inte fungerade, sedan såg jag att det raderade mina kommentarer. Bara för att notera att den första koden inte fungerade för mig, den sa att den delade upp dokumentet i tre sektioner, men gjorde det inte.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Är det någon som vet hur man ändrar namnet på filerna efter att ha delat upp den viktigaste jag vill ändra namnen enligt filhuvudet
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Jag gjorde VBA-koden: dela upp dokument i flera dokument enligt avgränsare, det delar upp dokumentet men tyvärr raderas grafiken, även formatering. Finns det en lösning på detta?
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Tack för makrokoden
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Tack, detta var till stor hjälp!
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Du sparade mig precis en massa tid, tack!
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Tack !

En fråga har du någon idé om att spara alla delade dokument till PDF?
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Jag använde koden från avsnittet "Dela Word-dokument efter sida med VBA". Det fungerade att dela upp dokumenten men förstörde formateringen - vilket gjorde att det som skulle ha varit på 2 sidor blev på 5 istället. Jag lekte med koden och det slutade med att jag hittade en lösning.


Jag ersatte den här raden: docSingle.Range.Paste 'klistra in urklippsinnehållet i det nya dokumentet

med denna rad: docSingle.Range.PasteAndFormat (wdFormatOriginalFormatting)

Hoppas detta hjälper några av er som har haft formateringsproblem.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Jag använde koden från avsnittet "Dela Word-dokument efter sida med VBA". Hur ska jag ändra koden för att behålla den ursprungliga rubriken i alla nya filer?
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
som individuella sammanslagningstillägg
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Funktionen Split (Dokument) för Kutools for Word kan hjälpa användare att dela upp ett Word-dokument genom rubrik 1, sidbrytning, avsnittsbrytning eller sida.
Dessutom, Kutools for Word innehåller också funktionen Merge för att slå samman flera Word-dokument till ett.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Jag måste dela upp dokumentet med hjälp av sidintervall. till exempel ville jag dela 1 till 10 sidor i ett annat dokument. hur jag kan göra det
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Hej - jag har samma fråga, något sätt att göra detta på?
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Kan du dela upp dokumentet baserat på rubrik 1 stilar som din "avgränsare".
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Hej Andrew,
VBA-skriptet kan dela upp hela dokumentet för sida. Om du behöver dela efter rubrik 1 föreslår vi att du försöker Kutools for Words Split (Dokument) funktion.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Nedladdade foder öppnas inte alls. Väntar länge.
Det finns inga kommentarer här ännu
Ladda fler

Följ oss

Copyright © 2009 - www.extendoffice.com. | Alla rättigheter förbehållna. Drivs av ExtendOffice. | | Sitemap
Microsoft och Office-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och / eller andra länder.
Skyddad av Sectigo SSL