Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Funktionsguide för Excel | ExtendOffice


Databas

Beskrivning

Argument

DAVERAGE Returnerar genomsnitt som matchar de specifika kriterierna database, field, criteria
DCOUNT Räknar cellerna som innehåller nummer i ett fält med poster i en databas som matchar de angivna kriterierna database, field, criteria
DCOUNTA Räknar de celler som i ett fält av poster i en databas som matchar de angivna kriterierna database, field, criteria
DGET Returnerar ett enskilt värde i det givna fältet i databasen som matchar kriterierna database, field, criteria
DMAX Returnerar max som matchar de specifika kriterierna database, field, criteria
DMIN Returnerar min som matchar de specifika kriterierna database, field, criteria
DPRODUCT Returnerar produkt som matchar de specifika kriterierna database, field, criteria
DSTDEV Returnerar det uppskattade värdet av en populations standardavvikelse baserat på ett urval genom att använda värdena från provdatabasen som matchar de givna kriterierna du anger database, field, criteria
DSTDEVP Returnerar standardavvikelsen för en population genom att använda siffrorna från hela databasen som matchar de givna kriterierna du anger database, field, criteria
DSUM Returnerar summan av siffror från en databas som matchar de angivna kriterierna database, field, criteria
DVAR Uppskattar variansen för ett prov hämtat från ett fält som matchar de givna villkoren database, field, criteria
DVARP Returnerar variansen för en hel population hämtad från ett fält som matchar de givna villkoren database, field, criteria

Datum och tid

Beskrivning

Argument

DATE Skapar datum med år, månad och dag year, month, day
DATEDIF Returnerar år, månader eller dagar mellan två datum start_date, end_date, unit
DATEVALUE Konverterar ett datum lagrat som textformat till ett giltigt datum date_text
DAY Får dagen som en siffra (1 till 31) från ett datum date
DAYS Hämtar antalet dagar mellan två datum start_date, end_date
DAYS360 Får antalet dagar mellan 2 datum under ett 360-dagars år start_date, end_date, [method]
EDATE Lägger till n månader för ett datum start_date, months
EOMONTH Får den sista dagen i månaden n månader i framtiden eller tidigare start_date, months
ISOWEEKNUM Får ISO-veckonummer från ett givet datum date
HOUR Hämtar timmen som en siffra (0 till 23) från ett datum och tid serial_number
MINUTE Returnerar minuten som nummer (0 till 59) från tiden serial_number
MONTH Får månaden som heltal (1 till 12) från datum serial_number
NETWORKDAYS Får antalet arbetsdagar mellan två datum start_date, end_date, [holidays]
NETWORKDAYS.INTL Får arbetsdagar mellan två datum start_date, end_date, [weekend], [holidays]
NOW Hämtar aktuellt datum och tid //
SECOND Returnerar sekunderna som nummer (0 till 59) från tiden serial_number
TIME Skapar tid med timmar, minuter och sekunder hour, minute, second
TIMEVALUE Får tid från en textsträng time_text
TODAY Hämtar aktuellt datum //
WEEKDAY Hämtar veckodag som ett tal (1 till 7) från datum serial_number, [return_type]
WEEKNUM Returnerar veckonumret för det angivna datumet under ett år serial_number, [return_type]
WORKDAY Lägger till arbetsdagar till det angivna startdatumet och returnerar en arbetsdag start_date, days, [holidays]
WORKDAY.INTL Lägger till arbetsdagar till det angivna startdatumet och returnerar en arbetsdag exklusive anpassad helg och helgdagar start_date, days, [weekend], [holidays]
YEAR Returnerar året baserat på det angivna datumet i ett fyrsiffrigt serienummerformat serial_number
YEARFRAC Beräknar bråkåret i ett decimalformat mellan angivna datum start_date, end_date, [basis]

Teknik

Beskrivning

Argument

BESSELI Beräknar den modifierade Bessel-funktionen x, n
BESSELJ Returnerar Bessel-funktionen för ett angivet värde x och ordning x, n
BESSELK Returnerar den modifierade Bessel-funktionen x, n
BESSELY Returnerar Bessel-funktionen x, n
BIN2DEC Konverterar ett binärt tal till ett decimaltal number
BIN2HEX Konverterar ett binärt tal till ett hexadecimalt tal number, [places]
BIN2OCT Konverterar ett binärt tal till ett oktalt tal number, [places]
BITAND Returnerar ett decimaltal som representerar bitvis 'OCH' av två angivna tal number1, number2
BITLSHIFT Returnerar ett decimaltal förskjutet åt vänster med ett angivet antal bitar number, shift_amount
BITOR Returnerar bitvis 'ELLER' av två givna tal number1, number2
BITRSHIFT Returnerar det givna talet förskjutet åt höger med det angivna antalet bitar number, shift_amount
BITXOR Returnerar bitvis 'XOR' av två givna tal number1, number2
COMPLEX Konverterar reella och imaginära koefficienter till ett komplext tal real_num, i_num, [suffix]
CONVERT Konverterar ett givet tal från ett mätsystem till ett annat number, from_unit, to_unit
DEC2BIN Konverterar ett decimaltal till ett binärt tal number, [places]
DEC2HEX Konverterar ett decimaltal till ett hexadecimalt tal number, [places]
DEC2OCT Konverterar ett decimaltal till ett oktalt tal number, [places]
DELTA Jämför två numeriska värden och kontrollerar om de är lika number1, number2
HEX2BIN Konverterar ett hexadecimalt tal till ett binärt tal number, [places]
HEX2DEC Konverterar ett hexadecimalt tal till ett binärt tal number
HEX2OCT Konverterar ett hexadecimalt tal till ett binärt tal number, [places]
IMABS Returnerar det absoluta värdet av ett komplext tal inumber
IMAGINARY Returnerar den imaginära koefficienten för ett givet komplext tal inumber
IMARGUMENT Returnerar vinkeln uttryckt i radianer för ett givet komplext tal inumber
IMCONJUGATE Returnerar det komplexa konjugatet av ett givet komplext tal inumber
IMCOS Returnerar cosinus för ett givet komplext tal inumber
IMCOSH Returnerar hyperbolisk cosinus för ett givet komplext tal inumber
IMCOT Returnerar cotangensen för ett givet komplext tal inumber
IMCSC Returnerar cosecanten för ett givet komplext tal inumber
IMCSCH Returnerar den hyperboliska cosekanten för ett givet komplext tal inumber
IMDIV Beräknar kvoten av två givna komplexa tal inumber1, inumber2
IMEXP Returnerar exponentialen för ett givet komplext tal inumber
IMLN Returnerar den naturliga logaritmen för ett givet komplext tal inumber
IMLOG2 Returnerar bas-2-logaritmen för ett givet komplext tal inumber
IMLOG10 Returnerar den gemensamma (bas 10) logaritmen för ett givet komplext tal inumber
IMPOWER Returnerar ett komplext tal upphöjt till en given potens inumber
IMPRODUCT Beräknar produkten av ett eller flera komplexa tal inumber1, [inumber2], ...
IMREAL Returnerar den reella koefficienten för ett givet komplext tal inumber
IMSEC Returnerar sekansen av ett komplext tal inumber
IMSECH Returnerar den hyperboliska sekanten av ett komplext tal inumber
IMSIN Returnerar sinus för ett komplext tal inumber
IMSINH Returnerar hyperbolisk sinus för ett komplext tal inumber
IMSQRT Returnerar kvadratroten ur ett komplext tal inumber
IMTAN Returnerar tangenten för ett givet komplext tal inumber
IMSUB Returnerar skillnaden mellan två komplexa tal inumber1, inumber2
IMSUM Beräknar summan av två eller flera komplexa tal inumber1, [inumber2], ...

Finansiell

Beskrivning

Argument

ACCRINT Avkastning upplupen ränta periodisk issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method]
ACCRINTM Returnerar upplupen ränta vid förfall issue, settlement, rate, par, [basis]
AMORDEGRC Returnerar den linjära avskrivningen av en tillgång för varje redovisningsperiod genom att tillämpa en avskrivningskoefficient baserad på tillgångarnas livslängd cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]
AMORLINC Returnerar den linjära avskrivningen av en tillgång för varje redovisningsperiod cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]
COUPDAYBS Returnerar antalet dagar mellan början av kupongperioden och dess likviddatum settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPDAYS Returnerar antalet dagar i kupongperioden inklusive likviddatum settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPDAYSNC Returnerar det beräknade antalet dagar från likviddatum till nästa kupongdatum settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPNCD Returnerar nästa kupongdatum efter likviddagen settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPNUM Returnerar antal kuponger som ska betalas mellan likviddag och förfallodag settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPPCD Returnerar tidigare kupongdatum före likviddatum settlement, maturity, frequency, [basis]
CUMIPMT Returnerar den ackumulerade räntan som betalats på en last mellan startperioden och slutperioden rate, nper, pv, start_period, end_period, type
CUMPRINC Beräknar den ackumulerade kapitalbeloppet som betalas på en last mellan startperioden och slutperioden rate, nper, pv, start_period, end_period, type
DB Returnerar avskrivningen av en tillgång under en angiven period genom att använda en metod med fast degressiv saldo cost, salvage, life, period, [month]
DDB Returnerar avskrivningen av en tillgång under en angiven period genom att använda en dubbel-degressiv balansmetod eller annan specifik metod cost, salvage, life, period, [factor]
DISC Returnerar diskonteringsräntan för ett värdepapper settlement, maturity, pr, redemption, [basis]
DOLLARDE Konverterar ett dollarvärde uttryckt i bråknotation till decimal fractional_dollar, fraction
DOLLARFR Konverterar ett dollarvärde uttryckt i decimal till bråk decimal_dollar, fraction
DURATION Beräknar varaktigheten för ett värdepapper som betalar ränta på periodisk basis settlement, maturity, coupon, yld, frequency,[basis]
EFFECT Beräknar den effektiva årsräntan nominal_rate, npery
FV Räknar ut det framtida värdet av en investering rate, nper, pmt, pv, type
FVSCHEDULE Beräknar framtida värde för en engångsinvestering med justerbara räntor principal, schedule
INTRATE Räknar ut räntan för ett fullt investerat värdepapper settlement, maturity, investment, redemption, [basis]
IPMT Räknar ut räntebetalningen för den angivna perioden för en investering eller last rate, per, nper, pv, [fv], [type]
IRR Räknar ut den interna avkastningen för en serie kassaflöden som inträffar med jämna mellanrum values, [guess]
ISPMT Räknar ut räntebetalning för en viss period av en investering eller ett lån rate, per, nper, pv
MDURATION Räknar ut den modifierade Macauley-varaktigheten för ett värdepapper settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis]
MIRR Räknar ut modifierad internränta för en serie kassaflöden values, finance_rate, reinvest_rate
NOMINAL Beräknar den nominella årliga räntan effect_rate, npery
NPER Beräknar antalet perioder för investering eller lån rate, pmt, pv, [fv], [type]
NPV Beräknar nettonuvärdet av investeringen rate, value1, [value2], ...
ODDFPRICE Returnerar pris per 100 $ nominellt värde med udda första punkt settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis]
ODDFYIELD Returnerar avkastningen av säkerhet med udda första punkt settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, [basis]
ODDLPRICE Returnerar pris per 100 USD nominellt värde med udda sista period settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis]
ODDLYIELD Returnerar avkastningen av säkerhet med udda sista period settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis]
PDURATION Returnerar det antal perioder som krävs för att en investering ska nå ett specifikt värde rate, pv, fv
PMT Returnerar den periodiska betalningen som krävs för att betala av ett lån rate, nper, pv, [fv], [type]
PPMT Returnerar huvuddelen av en given lånebetalning rate, per, nper, pv, [fv], [type]
PRICE Returnerar priset på en obligation per 100 $ nominellt värde som betalar periodisk ränta settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, [basis]
PRICEDISC Returnerar priset per 100 USD nominellt värde för ett rabatterat värdepapper settlement, maturity, discount, redemption, [basis]
PRICEMAT Returnerar priset per 100 USD nominellt värde för ett värdepapper som betalar ränta vid förfall settlement, maturity, issue, rate, yld, [basis]
PV Returnerar nuvärdet av ett lån eller en investering baserat på en konstant ränta rate, nper, pmt, [fv], [type]
RATE Returnerar räntan per period av en livränta nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess]
RECEIVED Returnerar det belopp som erhållits vid förfallodagen för ett fullt investerat värdepapper settlement, maturity, investment, discount, [basis]
RRI Returnerar ett numeriskt värde. Du kan formatera resultatet till ett procentformat nper, pv, fv
SLN Returnerar linjär avskrivning av tillgången under en period cost, salvage, life
SYD Returnerar summan av årens avskrivning av tillgång för given period cost, salvage, life, per
TBILLEQ Returnerar obligationsekvivalent avkastning för statsskuldväxel settlement, maturity, discount
TBILLPRICE Returpris per 100 USD för statsskuldväxel settlement, maturity, discount
TBILLYIELD Avkastning avkastning för statsskuldväxel settlement, maturity, pr
VDB Beräknar avskrivningar med hjälp av metoden med dubbelt degressiv saldo cost, salvage, life, start_period, end_period, [factor], [no_switch]
XIRR Beräknar internräntan för oregelbundna kassaflöden values, dates, [guess]
XNPV Beräknar nettonuvärdet för oregelbundna kassaflöden rate, values, dates
YIELD Beräknar avkastningen på ett värdepapper som betalar periodisk ränta settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis]
YIELDDISC Returnerar den årliga avkastningen för ett rabatterat värdepapper settlement, maturity, pr, redemption, [basis]
YIELDMAT Returnerar den årliga avkastningen för ett värdepapper som betalar ränta vid förfall settlement, maturity, issue, rate, pr, [basis]

logisk

Beskrivning

Argument

AND Testar flera villkor för att returnera Sant eller Falskt logical1, [logical2], ...
FALSE Genererar det logiska FALSE-värdet //
IF Tester för ett specifikt tillstånd logical_test, [value_if_true], [value_if_false]
IFERROR Fångar och hanterar fel value, value_if_error
IFNA Fångar och hanterar #N/A-fel value, value_if_na
IFS Testar flera villkor för att returnera den första matchen logical_test1, value_if_true1, [logical_test2, value_if_true2], ...
NOT Vänder om argumenten eller resultaten logical
OR Testar flera tillstånd med OR logical1, [logical2], ...
SWITCH Matchar flera värden, men returnerar den första matchningen expression, value1, result1, [value2, result2], ..., [default]
TRUE Genererar det logiska TRUE-värdet //
XOR Utför den exklusiva ELLER-funktionen logical1, [logical2], ...

Sökning och referens

Beskrivning

Argument

ADDRESS Returnerar celladressreferensen efter kolumnnummer och radnummer row_num, column_num, [abs_num], [a1], [sheet_text]
AREAS Returnerar antalet områden som utgör referensen reference
CHOOSE Returnerar ett värde från värdelistans argument med det givna indexnumret index_num, value1, [value2], ...
COLUMN Returnerar antalet kolumner som formeln visas eller kolumnnumret för given referens reference
COLUMNS Returnerar det totala antalet kolumner i en given array eller referens array
FORMULATEXT Returnerar en formel som en textsträng från en given referens reference
GETPIVOTDATA Returnerar data baserat på pivottabellstrukturen data_field, pivot_table, [field1, item1], ...
HLOOKUP Ser ett värde i tabellen genom att matcha första raden value, table, row_index, [range_lookup]
HYPERLINK Skapar en hyperlänk som länkar till en given webbsida, en cellreferens link_location, [friendly_name]
INDEX Returnerar det visade värdet baserat på en given position från ett intervall eller en matris array, row_num, [col_num], [area_num]
INDIRECT Konverterar en textsträng till en giltig referens ref_text, [a1]
LOOKUP Hittar ett visst värde i ett intervall med en kolumn lookup_value, lookup_vector, [result_vector]
MATCH Hämtar positionen för ett objekt i en array lookup_value, lookup_array, [match_type]
OFFSET Returnerar en referensoffset från en startpunkt reference, rows, cols, [height], [width]
ROW Returnerar radnummer för en referens [reference]
ROWS Returnerar antalet rader i en referens eller en matris array
TRANSPOSE Roterar orienteringen för ett område eller en matris array
VLOOKUP Ser ett värde i en tabell genom att matcha den första kolumnen och returnera värde från en viss kolumn lookup_value, Table_array, col_index, [range_lookup]
FIELDVALUE Hämtar fältdata från länkade datatyper som Aktier eller Geografidatatyper value, field_name

Math

Beskrivning

Argument

ABS Returnerar det absoluta värdet av tal number
AGGREGATE Returnerar baserat på den specifika använda funktionen function_num, options, ref1, [ref2]
ARABIC Returnerar ett arabiskt tal med det givna romerska talet text
BASE Returnerar textrepresentationen av det konverterade talet till en annan bas number, radix, [min_length]
ASIN Returnerar en triangelvinkel i radianer number
CEILING Avrundar nummer uppåt till närmaste multipel number, multiple
CEILING.MATH Avrundar nummer uppåt till närmaste multipel eller närmaste heltal number, [significance], [mode]
COMBIN Returnerar antalet kombinationer för ett givet antal objekt number, number_chosen
COMBINA Returnerar antalet kombinationer för ett specificerat antal objekt med tillåtna upprepningar number, number_chosen
COS Returnerar cosinus för en vinkel angiven i radianer number
DECIMAL Returnerar decimaltal text, radix
DEGREES Returnerar en vinkel i grader angle
EVEN Avrundar tal bort från noll till närmaste jämna heltal number
EXP Returnerar resultatet av konstanten e upphöjd till n:te potens number
FACT Returnerar fakulteten för ett givet tal number
FACTDOUBLE Returnerar den dubbla faktorn för ett givet tal number
FLOOR Avrundar ett givet tal nedåt till närmaste multipel av den angivna signifikansen number, significance
FLOOR.MATH Avrundar ett givet tal nedåt till närmaste heltal eller närmaste multipel av den angivna signifikansen number, [significance], [mode]
FLOOR.PRECISE Avrundar ett givet tal nedåt till närmaste heltal eller närmaste multipel av den angivna signifikansen number, [significance]
GCD Returnerar den största gemensamma delaren av två eller flera heltal number1, [number2], ...
INT Returnerar heltalsdelen av ett tal genom att avrunda det nedåt till närmaste heltal number
LCM Returnerar den minsta gemensamma multipeln av heltal number1, [number2], ...
LN Returnerar den naturliga logaritmen för ett givet tal number
LOG Returnerar logaritmen för ett tal med en angiven bas number, [base]
LOG10 Returnerar bas-10-logaritmen för ett givet tal number
MDETERM Returnerar matrisdeterminanten för en matris array
MINVERSE Returnerar den inversa matrisen för en given matris array
MMULT Returnerar matrisprodukterna för två matriser array1, array2
MOD Returnerar resten efter division number, divisor
MROUND Returnerar ett tal avrundat till närmaste specificerade multipel number, multiple
MUNIT Returnerar en enhetsmatris för angiven dimension dimension
ODD Avrundar ett tal uppåt till närmaste udda heltal number
PI Returnerar talet 3.14159265358979 för den matematiska konstanten som kallas pi //
POWER Returnerar resultatet av ett tal upphöjt till en given potens number, power
PRODUCT Beräknar produkten av cellvärden som tillhandahålls som argument number1, [number2], ...
QUOTIENT Returnerar endast heltalsdelen av en division numerator, denominator
RAND Returnerar ett slumpmässigt reellt tal mellan 0 och 1 //
RANDBETWEEN Returnerar ett slumpmässigt heltal mellan två givna tal bottom, top
ROMAN Konverterar ett arabiskt tal till en romersk siffra som text number, [form]
ROUND Avrundar ett tal till ett angivet antal siffror number, num_digits
ROUNDDOWN Avrundar ett tal uppåt (mot noll) till ett angivet antal siffror number, num_digits
ROUNDUP Avrundar ett tal uppåt (bort från noll) till ett angivet antal siffror number, num_digits
SIGN Returnerar tecken på ett tal number
SQRT Returnerar kvadratroten av ett tal number
SUBTOTAL Returnerar delsumma i en lista eller databas function_num, ref1, [ref2], ...
SUM Returnerar summan av siffror number1, [number2], …
SUMIF Returnerar summeringen för en lista med siffror baserat på de specifika kriterierna range, criteria, sum_range
SUMIFS Returnerar summeringen för en lista med tal som uppfyller alla specifika kriterier sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
SUMPRODUCT Returnerar resultatet av multiplicerade och summerade arrayer array1, [array2], ...
SUMSQ Returnerar summan av kvadrater av värden number1, [number2], …
SUMX2MY2 Returnerar summan av skillnaden mellan kvadrater av motsvarande värden i två givna arrayer array_x, array_y
SUMX2PY2 Returnerar summan av kvadraterna av motsvarande värden i två givna arrayer array_x, array_y
SUMXMY2 Returnerar summan av kvadrater av skillnaderna mellan motsvarande värden i två givna arrayer array_x, array_y
TAN Returnerar tangentvärdet för en vinkel number
TRUNC Returnerar ett trunkerat tal baserat på en given precision number, num_digits

Statistisk

Beskrivning

Argument

AVEDEV Returnerar medelvärdet av de absoluta avvikelserna för de angivna talen från deras medelvärde number1, [number2], ...
AVERAGE Returnerar medelvärdet (arithmetiskt medelvärde) av de givna talen number1, [number2], ...
AVERAGEA Returnerar medelvärdet (arithmetiskt medelvärde) av de angivna värdena value1, [value2], ...
AVERAGEIF Returnerar medelvärdet (arithmetiskt medelvärde) av talen i ett intervall som uppfyller de givna kriterierna range, criteria, [average_range]
AVERAGEIFS Returnerar medelvärdet (arithmetiskt medelvärde) av talen i ett intervall som uppfyller ett eller flera angivna kriterier average_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
BINOM.DIST Returnerar den enskilda termens binominella fördelningssannolikhet number_s, trials, probability_s, cumulative
BINOMDIST Returnerar den enskilda termens binominella fördelningssannolikhet number_s, trials, probability_s, cumulative
COUNT Returnerar antalet celler som innehåller siffror value1, [value2]
COUNTA Returnerar antalet celler exklusive tomma celler value1, [value2]
COUNTBLANK Returnerar antalet tomma celler range
COUNTIF Returnerar antalet celler som uppfyller kriterium range, criteria
COUNTIFS Returnerar antalet celler som uppfyller flera kriterier criteria_range1, criteria1, [criteria_range2], [criteria2], ...
DEVSQ Returnerar summan av kvadraterna av avvikelserna från urvalsmedelvärdet number1, [number2], ...
FORECAST Förutsäger ett värde med en linjär trend x, known_y's, known_x's
FORECAST.ETS Förutspår ett värde med en säsongstrend target_date, values, timeline, [seasonality], [data_completion], [aggregation]
FORECAST.ETS.CONFINT Beräknar konfidensintervallet för prognosvärdet vid det angivna måldatumet target_date, values, timeline, [confidence_level], [seasonality], [data_completion], [aggregation]
FORECAST.ETS.SEASONALITY Returnerar längden på ett säsongsmönster baserat på befintliga värden och en tidslinje values, timeline, [data_completion], [aggregation]
FORECAST.ETS.STAT Returnerar ett angivet statistiskt värde som ett resultat av tidsserieprognoser values, timeline, statistic_type, [seasonality], [data_completion], [aggregation]
FORECAST.LINEAR Förutsäger ett värde med en linjär trend x, known_y's, known_x's
FREQUENCY Returnerar en frekvensfördelning data_array, bins_array
GEOMEAN Returnerar geometriskt medelvärde av ett intervall av positiva tal number1, [number2], ...
HARMEAN Returnerar harmoniskt medelvärde av ett intervall av positiva tal number1, [number2], ...
INTERCEPT Beräknar punkten där en linjär regressionslinje kommer att skära y-axeln genom att använda de givna x-värdena och y-värdena known_ys, known_xs
LARGE Returnerar det k:te största talet i matrisen array, k
LINEST Returnerar statistiken för en rät linje som passar bäst baserat på den angivna uppsättningen av x-värde och y-värde genom att använda metoden "minsta kvadrater" known_ys, known_xs, [const], [stats]
MAX Returnerar det största värdet i den angivna uppsättningen värden, ignorerar logiska värden number1, [number2], ...
MAXA Returnerar det största värdet i den angivna uppsättningen värden value1, [value2], ...
MAXIFS Returnerar det största värdet av ett värdeintervall som har angett uppsättning kriterier max_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
MEDIAN Returnerar det mellersta numret av de angivna numren number1, [number2], ...
MIN Returnerar det minsta talet från de angivna uppgifterna number1, [number2], ...
MINA Returnerar det minsta numeriska värdet från en uppsättning värden value1, [value2], ...
MINIFS Returnerar det minsta numeriska värdet i ett intervall som uppfyller ett eller flera angivna kriterier min_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
MODE Returnerar det vanligaste talet i en uppsättning siffror number1, [number2], ...
MODE.MULT Returnerar en vertikal matris av de vanligast förekommande talen i en uppsättning tal number1, [number2], ...
MODE.SNGL Returnerar det vanligaste talet i en uppsättning siffror number1, [number2], ...
NORM.DIST Returnerar normal kumulativ fördelningsfunktion eller sannolikhetstäthetsfunktion x, mean, standard_dev, cumulative
NORMDIST Returnerar normal kumulativ fördelningsfunktion eller sannolikhetstäthetsfunktion x, mean, standard_dev, cumulative
NORM.INV Returnerar invers av den normala kumulativa fördelningen probability, mean, standard_dev
NORMINV Returnerar invers av den normala kumulativa fördelningen probability, mean, standard_dev
NORM.S.DIST Returnerar standard normal kumulativ fördelningsfunktion eller sannolikhetstäthetsfunktion z, cumulative
NORMSDIST Returnerar standard normal kumulativ fördelningsfunktion z
NORM.S.INV Returnerar invers av den kumulativa standardfördelningen probability
NORMSINV Returnerar invers av den kumulativa standardfördelningen probability
PERCENTILE Returnerar k-te percentilen, k är från 0 till 1 inklusive array, k
PERCENTILE.EXC Returnerar k:te percentilen, k är från 0 till 1 exklusive array, k
PERCENTILE.INC Returnerar k-te percentilen, k är från 0 till 1 inklusive array, k
PERCENTRANK Returnerar rangordningen för ett värde i en datamängd som en procentandel av datamängden array, x, [significance]
PERCENTRANK.EXC Returnerar rangordningen för ett värde i en datamängd som en procentandel (exkluderar 0 och 1) av datamängden array, x, [significance]
PERCENTRANK.INC Returnerar rangordningen för ett värde i en datamängd som en procentandel (inkluderar 0 och 1) av datamängden array, x, [significance]
PERMUT Returnerar antalet permutationer för ett givet antal objekt från en uppsättning objekt (tillåt inte upprepningar) number, number_chosen
PERMUTATIONA Returnerar antalet permutationer för ett givet antal objekt från en uppsättning objekt (tillåter upprepningar) number, number_chosen
QUARTILE Returnerar kvartilen för en datamängd array, quart
QUARTILE.EXC Returnerar kvartilen för en datamängd baserat på ett percentilintervall från 0 till 1 exklusivt array, quart
QUARTILE.INC Returnerar kvartilen för en datamängd baserat på ett percentilintervall från 0 till 1 inklusive array, quart
STDEV Returnerar standardavvikelse baserat på ett givet urval av data number1, [number2], ...
STDEV.P Returnerar standardavvikelse baserat på hela populationen value1, [value2], ...
STDEV.S Returnerar standardavvikelse baserat på ett givet urval av data number1, [number2], ...
STDEVA Returnerar standardavvikelse baserat på ett urval av populationen number1, [number2], ...
STDEVP Returnerar standardavvikelse baserat på hela populationen value1, [value2}, ...
STDEVPA Beräknar standardavvikelsen baserat på den givna hela populationen value1, [value2], ...
RANK Returnerar rangordningen för ett nummer mot nummer i samma lista number, ref, [order]
RANK.AVG Returnerar rangordningen för ett nummer mot nummer i samma lista number, ref, [order]
RANK.EQ Returnerar rangordningen för ett nummer mot nummer i samma lista number, ref, [order]
SKEW Returnerar skevheten för en fördelning av en uppsättning värden number1, [number2], ...
SKEW.P Returnerar skevheten för en fördelning av data som representerar en hel population number1, [number2], ...
SLOPE Returnerar lutningen för en regressionslinje baserat på de angivna y-värdena och x-värdena known_y's, known_x's
SMALL Returnerar det k:te minsta värdet från en uppsättning numeriska värden array, k
STANDARDIZE Returnerar ett normaliserat värde (z-poäng) från en fördelning baserat på medelvärdet och standardavvikelsen för en datamängd x, mean, standard_dev
TRIMMEAN Returnerar medelvärdet för det inre av en datamängd array, percent
VAR Returnerar variansen baserat på ett givet urval number1, [number2], ...
VAR.P Returnerar variansen baserat på hela populationen number1, [number2], ...
VAR.S Returnerar variansen baserat på ett givet urval number1, [number2], ...
VARA Returnerar variansen baserat på ett givet urval value1, [value2], ...
VARP Returnerar variansen baserat på hela populationen number1, [number2], ...
VARPA Returnerar variansen baserat på hela populationen value1, [value2], ...

text

Beskrivning

Argument

CHAR Returnerar tecknet som anges av ett nummer number
CLEAN Tar bort alla icke-utskrivbara tecken från den givna texten text
CODE Returnerar en numerisk kod för det första tecknet i en given textsträng text
CONCAT Sammanfogar texter från flera kolumner, rader eller intervall text1, [text2], ...
CONCATENATE Sammanfogar två eller flera textobjekt från flera celler till en text1, [text2], ...
DOLLAR Konverterar ett tal till text i valutaformateringen number, decimals
EXACT Returnerar TRUE om två jämförda strängar är exakt likadana, eller returnerar FALSE text1, text2
FIND Returnerar startpositionen för en sträng inuti en annan find_text, within_text, [start_num]
FIXED Returnerar ett tal formaterat som decimaler och representerat som text number, [decimal_places], [no_commas]
LEFT Extraherar sträng från vänster om textsträngen text, [num_chars]
LEN Räknar antalet tecken text
LOWER Små bokstäver i textsträngen text
SUBSTITUTE Ersätter text baserat på given text text, new_text, old_text, [instance_num]
TEXT Konverterar tal till text med ett specifikt format text, format_text
TEXTJOIN Sammanfogar flera värden med specifik avgränsare delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...
TRIM Tar bort extra mellanslag från textsträngen text
UNICHAR Returnerar Unicode-tecknet baserat på ett givet nummer number
UNICODE Returnerar talet baserat på det första tecknet i given text text
UPPER Konverterar alla bokstäver i en given text till versaler text
VALUE Konverterar text till ett tal text
MID Returnerar de specifika tecknen från mitten av textsträngen text, start_num, num_chars
NUMBERVALUE Returnerar det verkliga talet från nummer lagras som text text, [decimal_separator], [group_separator]
PROPER Konverterar textsträngar till versaler text
REPLACE Hittar och ersätter tecken baserat på given plats från textsträngen med en ny text old_text, start_num, num_chars, new_text
REPT Returnerar den upprepade texten med ett visst antal gånger text, number_times
RIGHT Extraherar texten från höger om textsträngen text, [num_chars]
SEARCH Returnerar platsen för det specifika tecknet eller texten från den givna textsträngen find_text, within_text, [start_num]